اندازه (سایز به اینچ)

"۱/۲ و "۳/۴
"۳/۴
۱-۲--۳-۴
۳ و ۴
۵ و ۶
۵--۶